Systemy sedymentacji

i uzdatniania wody

Systemy sedymentacji i uzdatniania wody  to złożone układy których zadaniem jest oczyszczanie wody po  procesach technologicznych, celem układu jest wytrącenie w możliwie najkrótszym czasie zanieczyszczeń z brudnej wody.

Rozróżniamy dwa rodzaje główne:

  • układ ze zbiornikiem płaskim i zgrzebłem
  • układ ze zbiornikiem pionowym

jak to działa?

Brudna woda po procesie technologicznym trafia do zbiornika wstępnego a następnie za pośrednictwem pompy do zbiornika osadczego gdzie po drodze dozowany jest wcześniej przygotowany roztwór Floculantu o odpowiednim stężeniu, w zbiorniku osadczym dochodzi do reakcji floculantu z zanieczyszczoną wodą na skutek czego cząstki brudu łączą się w większe grupy i opadają na dno zbiornika gdzie kierowane są do leja spustowego, natomiast czysta woda przelewa się w górnej części zbiornika przez odpowiednio przygotowane bariery i jest kierowana do magazynu czystej wody.

W niektórych przypadkach zachodzi potrzeba odkwaszania wody po procesie lub wykorzystanie do procesu innego rodzaju reagentów, w takiej sytuacji konieczne jest zastosowanie układów dozowania które monitorują w stanie rzeczywistym wodę i odpowiednio dozują ilość chemii w zależności od celu w jakim jest stosowana.

Najistotniejszym aspektem w doborze układu sedymentacji jest dobre rozpoznanie aplikacji, pozwala to na właściwy dobór parametrów  i w efekcie poprawną oraz efektywną pracę.